Barbaresco Angelo 2016
93 points

Barbaresco Ronchi 2016
93+ points